The 31st Workshop on General Relativity and Gravitation in Japan(JGRG31) will be held at the University of Tokyo (Hongo campus) and online. JGRG is a series of annual workshops held in Japan since 1991. This workshop aims to provide a place for exchanging ideas to pursue future trends and direction of research in gravitation. The workshop will cover a wide area of research related to general relativity and gravitation.

Past JGRG workshops

Proceedings

Vol.I: Invited talksVol.II: Contributed talks 1Vol.III: Contributed talks 2Vol.IV: Posters

Invited speakers

Emanuela Dimastrogivanni (U. of Groningen)
Luis Lehner (Perimeter Institute)
Robert B. Mann (U. of Waterloo)
Haixing Miao (Tsinghua U.)
Karim Noui (U. Paris-Saclay)
Paolo Pani (Sapienza U. of Rome)
Edward K. Porter (APC, Observatoire de Paris)
Mairi Sakellariadou (King's College London)
Takahiro Sawada (Osaka Metropolitan U.)
Aron C. Wall (U. of Cambridge)

Scientific Organizing Committee

Hideki Asada (Hirosaki U.), Tomohiro Harada (Rikkyo U.), Kenta Hotokezaka (RESCEU), Kunihito Ioka (YITP), Akihiro Ishibashi (Kindai U.), Yosuke Ito (Osaka Metropolitan U.), Keisuke Izumi (Nagoya U.), Kohei Kamada (RESCEU), Sugumi Kanno (Kyusyu U.), Tsutomu Kobayashi (Rikkyo U.), Koutarou Kyutoku (Kyoto U.), Kei-ichi Maeda (Waseda U.), Hayato Motohashi (Kogakuin U.), Shinji Mukohyama (YITP), Keiju Murata (Nihon U.), Atsushi Nishizawa (RESCEU), Toshifumi Noumi (Kobe U.), Ryo Saito (Yamaguchi U.), Teruaki Suyama (Tokyo Institude of Technology), Takahiro Tanaka (Kyoto U.), Shinji Tsujikawa (Waseda U.), Masahide Yamaguchi (Tokyo Institude of Technology), Kazuhiro Yamamoto (Kyusyu U.), Ryo Yamazaki (Aoyama Gakuin U.), Jun’ichi Yokoyama (RESCEU), Shuichiro Yokoyama (Nagoya U.), Chul-Moon Yoo (Nagoya U.), Hirotaka Yoshino (Osaka Metropolitan U.)

Local Organizing Committee

Kenta Hotokezaka (chiar), Kohei Kamada, Atsushi Nishizawa, Toshikazu Shigeyama, Jun’ichi Yokoyama

Sponsors